Kursi

Atbildīgais speciālists par sastatnēm, 4 stundas

Atbildīgais speciālists par sastatnēm, 4 stundas
18.Oct.2018 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Programmas appraksts

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darba devējs norīko atbilstoši apmācītu nodarbināto (par sastatnēm atbildīgo speciālistu), kurš novērtē izvēlēto sastatņu stiprību un stabilitāti. Ņemot vērā lietojamo sastatņu sarežģītības pakāpi, par sastatnēm atbildīgais speciālists sastāda sastatņu montāžas, demontāžas un lietošanas plānu.

Mācību plāns:

  • Sastatņu lietošanas reglamentējošie normatīvie akti un standarti. Lietošanas instrukcijas, tehniskā dokumentācija.
  • Sastatnes, to veidi, savstarpējā savietojamība. Sastatņu montāžas, demontāžas plānu izstrāde. Drošības prasības attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā. Sastatņu stiprības un stabilitātes novērtēšana, pieļaujamā slodze.
  • Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju. Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību. Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un pielietošana, veicot sastatņu montāžas vai demontāžas darbus. Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli. Rīcība nelaimes gadījumos.
Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības dokuments (sertifikāts), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Sertifikāta derīguma termiņš 3 gadi. Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai - Pamatizglītība   Apmaksa par 1 cilvēku 50 EUR +PVN