Kursi

Reglamentētās prasības automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas, montāžas, apkalpošanas un ekspluatācijas darbu nodrošināšanai, 70 stundas

17.Feb.2020 plkst. 10:00
650 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 17.Feb.2020, 12:00
Programmas pamatmērķis: Sniegt tehniska rakstura zināšanas ugunsdrošības inženierijas jomā par reglamentētajām prasībām un aktualitātēm automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas, montāžas, apkalpošanas un ekspluatācijas darbu nodrošināšanai. Izglītības programmas galvenie un specifiskie mērķi: Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes: ●par automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām un to elementu darbības pamatprincipiem, klasifikāciju un raksturojumu; ●strādāt ar normatīvajiem aktiem, pārzināt un ievērot to prasības ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu projektēšanā, montāžā, apkalpošanā un ekspluatācijas darbu veikšanā; ●patstāvīgi plānot un racionāli organizēt darbu saistībā ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanu, montāžu, apkalpošanu un ekspluatāciju; ●atrast, atlasīt un izmantot informāciju, kas nepieciešama šo darbu veikšanai; ●ievērot darba drošības un vides aizsardzības prasības; ●veicināt personas – elektroietaišu speciālista motivāciju tālākai profesionālai pilnveidei šajā jomā (tai skaitā sertifikācijai ugunsgrēka signalizācijas ietaišu darbības sfērā). Programmas mērķauditorija: ●Būvdarbu būvuzraugi; projektētāji; būvniecības un plānošanas uzņēmumu speciālisti; ●ugunsdrošības un apsardzes uzņēmumu pārstāvji un speciālisti; ●automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas montāžas darbu izpildītāji; ●Sertificēti un citi elektroietaišu speciālisti (vājstrāvas darbu veicēji). Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (sertifikāts), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Sertifikāta derīguma termiņš 5 gadi. Sertifikāts dod tiesības apmācītajai personai nodarboties ar ugunsdrošības automātisko sistēmu montāžu, apkalpošanu un ekspluatācijas darbiem. Lai iegūtu tiesības projektēt sistēmas, jāveic sertifikācija Latvijas Elektriķu brālībā (http://www.leb.lv/). Mūsu izglītības iestādes sertifikāti tiek atzīti par izglītības dokumentiem LEB.

Programmas appraksts