Pakalpojumi

Rīcības plāna ugunsgrēka gadījumam izstrādāšana

Piedāvājam veikt Rīcības plāna ugunsgrēka gadījumam izstrādāšanu.
Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam norāda kārtību, kādā: 

1. izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 

2. evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, pasargā un evakuē materiālās vērtības; 

3. sagaida ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdensņemšanas vietai; 

4. pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi ugunsdzēsības ietaisēm); 

5. izslēdz tehnoloģiskās iekārtas, elektroietaises un inženierkomunikācijas; 

6. iedarbina ugunsdzēsības un citas ugunsaizsardzības sistēmas un iekārtas; 

7. pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbības; 

8. darbojas objekta ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienests un tiek izmantoti uguns-dzēsības līdzekļi un tehnika; 

9. rīkojas objekta personāls atkarībā no apstākļiem (piemēram, dien¬nakts laika, meteoroloģiskajiem apstākļiem, gadalaika).

Cena: no 10,00 EUR + PVN