Mācību programmas

Automobiļa celtņa operators, 6 stundas

Mācību programmā apgūtās automobiļa celtņa pareizas ekspluatācijas zināšanas kalpos par drošības garantu, ka darba vidē, automobiļa celtņa darba specifikai atbilstošos apstākļos, operators neapdraudēs nedz savu un citu nodarbināto drošību un veselību, nedz arī kravas, kuru bojājumu vai automobiļa celtņa operatora nekompetences rezultātā, var tikt radīti zaudējumi uzņēmumam.
Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punkts nosaka, ka automobiļa celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Atsaucoties uz 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, automobiļa celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta.

Kursa programma:

-Automobiļa celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: izlice;
-Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;
-Kravas piekares ierīces un pārvietošanas (braukšanas, grozīšanas, izlices pacelšanas) mehānismi;
-Automobiļa celtņu izmantošana, ievērojot drošības prasības:
– automobiļa celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
– kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
– automobiļa celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta aprēķināšana;
– droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
-Drošības zīmes un darba vietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
-Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
-Rīcība nelaimes gadījumos.

Iegūstamais dokuments: apliecība. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi.

 

Apmaksa par 1 cilvēku  – 50 EUR + PVN

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN