Mācību programmas

Celtņu operators, 6 stundas

Mācību programma izstrādāta pēc mūsdienu darba tirgus un celtņa drošības un specifikas prasībām. Apmācību programmas apguve izglītojamiem garantēs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai efektīvi pildītu sev uzdotos darba pienākumus darbā ar celtni, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, kā arī videi.
Kravas celtnis ir cikliskas darbības celšanas iekārta, kas paredzēta ar kravas satveršanas ierīcēm nostiprinātas kravas pacelšanai un pārvietošanai.
Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punkts nosaka, ka celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Atsaucoties uz 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta.

Kursa programma:

– Celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: izlice, tornis, buks, tilts;
– Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;
– Kravas piekares ierīces un pārvietošanas (braukšana, grozīšana, izlices pacelšanas) mehānismi. Celtņa sliežu ceļš;
– Celtņa izmantošana, ievērojot drošības prasības:
– celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
– kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
– celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta aprēķināšana;
– droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi; aprēķināšana;
– celtņa pārvietošanās teritorijā;
– Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu – prasībām;
– Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
– Rīcība nelaimes gadījumos;
– Noslēguma pārbaudījums.

Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi.

Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība

 

 

Apmaksa par 1 cilvēku – 50 EUR + PVN

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN