Mācību programmas

Darbs augstumā, 6 stundas

Programmas pamatmērķis

Iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par darba drošības prasībām, strādājot augstumā.

Par Darbu augstumā tiek noteikt strādāšanu vietās, kas atrodas vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

Mācību plāns

Saskaņā ar 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” darbu augstumā atļauts veikt personām, kuru veselības stāvoklis novērtēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību un atbilst veicamajam darbam un kuras ir apmācītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām par apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā šo noteikumu 90. punktā minēto specifiku darbam augstumā.

Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi.

Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība

Apmaksa par 1 cilvēku 50 EUR +PVN

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN