Mācību programmas

Portālā celtņa operators, 6 stundas

Portālais celtnis ir pilna apgrieziena izlices celtnis uz portāla, kas uzskatāms par cikliskas darbības celšanas iekārtu, kas paredzēta nostiprinātas kravas pacelšanai un pārvietošanai.
Lai neradītu draudus cilvēku veselībai, dzīvībai, īpašumam un videi, portālā celtņa operatoram Latvijas Republikas likumdošanā noteikts apgūt konkrētam celtnim atbilstošu apmācību programmu. Apmācībās gūtās zināšanas un prasmes palīdzēs droši organizēt un veikt darbus ar portālo celtni, ievērojot portālā celtņa uzraudzības kārtību, tehniskās uzraudzības nosacījumus un drošības prasības.
07.11.2000 MK noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” skaidri nosaka, ka portālais celtnis klasificējams kā bīstamā iekārta, kuras ekspluatācijai, saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punktu, portālā celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Atsaucoties uz 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, portālo celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta.

Kursa programma:

– Portālie celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: izlice, portāls, buks;
– Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c;
– Kravas piekares, satvērējierīces un pārvietošanas (braukšanas, grozīšanas, izlices pacelšanas) mehānismi;
– Portālā celtņa sliežu ceļš;
– Portālā celtņa izmantošana, ievērojot drošības prasības:
– portālā celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
– kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
– portālā celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta aprēķināšana;
– droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
– Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
– Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
– Rīcība nelaimes gadījumos;
– Noslēguma pārbaudījums.

Iegūstamais dokuments: apliecība.

 

Apmaksa par 1 cilvēku (6 st. programma) – 50 EUR (bez PVN). Grupu apmācībām – atlaides. 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN