Mācību programmas

Tilta un buka celtņa operators, 6 stundas

Programmas pamatmērķis

Apgūt zināšanas par torņa celtņa pareizu ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar tilta un buka celtņiem un to darbības principiem.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevmi

Izglītības procesā dot iespēju apgūt zināšanas un prasmes:

07.11.2000 MK noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” nosaka, ka tilta un buka celtnis klasificējams kā bīstamā iekārta, kuras ekspluatācijai, saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punktu, tilta un buka celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Saskaņā ar 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, tilta un buka celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta.

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN