Mācību programmas

Torņa celtņa operators, 6 stundas

Programmas pamatmērķis

Apgūt zināšanas par torņa celtņa pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar torņa celtni, torņa celtņa darbības principiem.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Izglītības proesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punkts nosaka, ka torņa celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Atsaucoties uz 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, torņa celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta.

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN