Kursi

Apkures krāšņu kurinātājs, 6 stundas

Apkures krāšņu kurinātājs, 6 stundas
20.Sep.2018 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 12.Oct.2018, 9:00

Programmas appraksts

Programmas pamatmērķis

Apgūt teorētiskās zināšanas par apkures katlu iekārtu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, prasmi veikt atļauto apkopi, pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar apkures krāsnīm.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

  • strādāt ar normatīvajiem aktiem, pārzināt un ievērot to prasības, kas saistītas ar apkures krāšņu darbu;
  • atrast, izvēlēties un izmantot informāciju, kas nepieciešama šo darbu veikšanai.
Mācību plāns
  • Darba drošības noteikumi, darbinieka tiesības un pienākumi
  • Krāšņu iekārtu uzbūve un darbības principi. Siltuma ieguves tehnoloģijas. Degšanas process, izmešu ietekme uz vidi un to samazināšanas iespējas. Kurināšanas pamatprincipi. Kurināmais krāšņu iekārtām. Katlu māju palīgiekārtas.
  • Instruktāžu veidi,periodiskums. Darbs ar krāšņu iekārtu uzraudzības žurnāliem.
  • Individuālie aizsardzības līdzekļi. Pirmā palīdzība nelaimes gadījjumos.
Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi. Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība   Apmaksa par 1 cilvēku 50 EUR +PVN