Kursi

Atbildīgais speciālists par katliekārtām, 4 stundas

Atbildīgais speciālists par katliekārtām, 4 stundas
04.Feb.2019 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 15.Jan.2018, 10:00

Programmas appraksts

Atbilstoši 16.02.2010. Ministru kabineta noteikumiem  Nr.138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” 15.punktam, katliekārtas īpašnieka pienākums ir pienākums norīkot ar rakstisku rīkojumu atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi (atbildīgais speciālists).

Mācību tēmas:

  • normatīvie akti par bīstamajām iekārtām
    • katliekārtu tehniskā dokumentācija, tehnisko normatīvu prasības, kas nodrošina to drošu ekspluatāciju;
    • katliekārtu klasifikācija, reģistrācija, pārbaudes, darba organizācija;
    • tehniskā apkope, ekspluatācija un remonts;
    • prasības apkalpojošajam personālam.
  • Instruktāžu veidi, to veicēji, periodiskums. Darba drošības noteikumi. Darba instrumenti un individuālie aizsardzības līdzekļi, to pielietojums. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos.
Praktisko pieredzi darbā ar katliekārtām apliecina dokuments (izziņa) no darba vietas. Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi. Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība   Apmaksa par 1 cilvēku 50 EUR +PVN