Kursi

Darbs augstumā, 6 stundas

Darbs augstumā, 6 stundas
15.Feb.2019 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Programmas appraksts

Programmas pamatmērķis

Iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par darba drošības prasībām, strādājot augstumā.

Par Darbu augstumā tiek noteikt strādāšanu vietās, kas atrodas vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

  • strādāt ar normatīvajiem aktiem, pārzināt un ievērot to prasības, kas saistītas ar augstkāpēja darbu;
  • atrast, izvēlēties un izmantot informāciju, kas nepieciešama šo darbu veikšanai.
Mācību plāns
  • LR likumdošana, kas attiecas uz darbu augstumā
  • Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā
  • Drošības zīmes
  • Pirmās palīdzības sniegšana nelaimes gadījumos

Saskaņā ar 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā" darbu augstumā atļauts veikt personām, kuru veselības stāvoklis novērtēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību un atbilst veicamajam darbam un kuras ir apmācītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām par apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā šo noteikumu 90. punktā minēto specifiku darbam augstumā.

Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi. Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība Apmaksa par 1 cilvēku 50 EUR +PVN