Kursi

Stropētājs, 6 stundas

24.Jan.2020 plkst. 14:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 24.Jan.2020, 2:00
Programmas pamatmērķis: Apgūt zināšanas par stropēšanas darba principiem un darba drošības noteikumiem. Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi: Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: strādāt ar normatīvajiem aktiem, pārzināt un ievērot prasības, kas saistītas ar stropēšanu; atrast, izvēlēties un izmantot informāciju, kas nepieciešama šo darbu veikšanai. Apmācību gaitā izglītojamais tiek iepazīstināts ar normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības prasībām, lietojot akustiskos, roku u.c. signālus un zīmes, atbilstoši 03.09.2002. MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”

Programmas appraksts