Pakalpojumi

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana

Lai īstenotu darba aizsardzības principus, uzņēmumā, iestādē vai organizācijā jābūt visaptverošai darba aizsardzības sistēmai. Darba aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības. Darba aizsardzības sistēma sastāv no četrām  sastāvdaļām:
1. Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana, kā rezultātā tiek nozīmētas par darba aizsardzību atbildīgās personas un noteikti to pienākumi.
2. Darba vides iekšējā uzraudzība, lai veiktu darba aizsardzības pasākumus un pārbaudītu to efektivitāti.
3. Darba vides riska novērtēšana, kā rezultātā tiek iegūta informācija un sagatavoti dokumenti par darba vidē esošajiem riska faktoriem, to bīstamību, tiem pakļauto personālu un nepieciešamajiem darba aizsardzības pasākumiem.
4. Konsultēšanās un sadarbība ar nodarbinātajiem un viņu uzticības personām, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.

Piedāvājam veikt šādus pasākumus un izstrādāt nepieciešamus dokumentus:
1. Rīkojumu izstrādāšana;
2. Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras nolikuma izstrādāšana;
3. Atbildīgo personu nozīmēšana un apmācība;
4. Atbildīgo personu pienākumu un tiesību noteikšana un sadalīšana

Cena: Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.