Pakalpojumi

Darba kārtības noteikumu izstrāde

Piedāvājam izstrādāt:

Darba kārtību uzņēmumā, iestādē vai organizācijā nosaka darba kārtības noteikumi, darba koplīgums, darba līgums un darba devēja rīkojumi.

Par darba kārtību un darba devēja rīkojumiem: 

Darba devējs, kas parasti nodarbina ne mazāk kā 10 darbiniekus, konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, pieņem darba kārtības noteikumus. Darba kārtības noteikumi pieņemami ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no uzņēmuma darbības uzsākšanas dienas.


Darba kārtības noteikumos, ja tas nav ietverts darba koplīgumā vai darba līgumā, paredz:
1) darba laika sākumu un beigas, pārtraukumus darbā, kā arī darba nedēļas ilgumu;
2) darba laika organizāciju uzņēmumā;
3) darba samaksas izmaksas laiku, vietu un veidu;
4) atvaļinājumu piešķiršanas vispārējo kārtību;
5) darba aizsardzības pasākumus uzņēmumā;
6) darbinieku uzvedības noteikumus un citus noteikumus, kas attiecas uz darba kārtību uzņēmumā.


Ar pieņemtajiem darba kārtības noteikumiem iepazīstina visus darbiniekus. Darba devējam ir pienākums gādāt par to, lai darba kārtības noteikumu teksts būtu pieejams ikvienam darbiniekam.

Cena: Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.