Pakalpojumi

Darba vides risku novērtēšana

Novērtējot darba vides risku, darba devējs nodrošina:
1. darba vides un tajā esošo darba vietu vai darba veidu pārbaudi, nosakot tajos pastāvošos darba vides faktorus un konstatējot faktorus, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai;
2. darba vides faktoru mērījumus, ja tas nepieciešams, lai noteiktu, vai darba vides faktors rada risku nodarbināto drošībai un veselībai;
3. to darba vides faktoru novērtēšanu, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai.


Darba vides risku novērtē ne retāk kā reizi gadā, kā arī:
1. praktiski uzsākot citu darbības veidu;
2. ja ir radušās pārmaiņas darba vidē (piemēram, mainījušies darba procesi, metodes, darba aprīkojums, vielu un produktu izmantošana vai ražošana, būtiski pārkārtota darba vieta);
3. ja konstatē apstākļu pasliktināšanos darba vidē vai neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
4. ja noticis nelaimes gadījums darbā.


Darba vietas pārbaudes dokumentēšanai tiek izmatot noteikta parauga dokuments, savukārt darba vides riska novērtētājam ir tiesības neizmantot šo noteikto veidlapu, ja viņš darba vietu pārbaudē izmanto dokumentus, kuri ir atbilstošāki uzņēmuma saimnieciskās darbības raksturam un kuros ņemti vērā visi saistošos noteikumos minētie darba vides faktori.
Darba devējs nodrošina darba vides riska novērtēšanu visās darba vietās, izņemot gadījumu, ja darba vietās ir līdzīgi darba apstākļi (piemēram, līdzīgs darba aprīkojums, telpu iekārtojums, darba raksturs). Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar darba vides riska novērtēšanu vienā darba vietā vai darba veidā, ņemot vērā katra nodarbinātā un katras darba vietas individuālās atšķirības.


Darba vides risku var novērtēt pats darba devējs, darba aizsardzības speciālists vai darba devēja piesaistīts kompetents speciālists vai kompetenta institūcija, iesaistot riska novērtēšanā uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi un nodarbināto, kurš strādā attiecīgajā darba vietā un to pārzina.

Novērtējot darba vides risku, persona, kas to veic, ņem vērā:
1. darba vides riska iestāšanās varbūtības (ilgums, biežums) un riska seku smaguma pakāpi, ievērojot visus darba vides faktorus, kas rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, to iespējamo mijiedarbību un veikto darba vides mērījumu rezultātus;
2. pastāvošo mijiedarbību starp nodarbinātajiem un viņu veicamajām darbībām uzņēmumā;
3. citu personu (piemēram, citu uzņēmumu nodarbināto, apmeklētāju, studentu, ārstniecības iestādes pacientu, klientu) klātbūtni darba vietā;
4. darbā notikušos nelaimes gadījumus un konstatētās arodslimības.

Darba vietās, kurās darba process ir saistīts ar nemainīgiem darba apstākļiem (piemēram, birojā), novērtējot darba vides risku, darba devējs ņem vērā specifiskos un raksturīgos (ierastos, pastāvīgos) darba apstākļus.

Darba vietās, kurās darba process ir saistīts ar mainīgiem darba apstākļiem (piemēram, būvniecības darbos), novērtējot darba vides risku, darba devējs ņem vērā arī paredzētās darba apstākļu pārmaiņas.

Visus darba vietas pārbaudes (arī darba vides faktoru noteikšanas un darba vides riska novērtēšanas) materiālus darba devējs dokumentē un glabā vismaz trīs gadus.


Piedāvājam veikt šādus pasākumus un izstrādāt nepieciešamus dokumentus:
– darba vietu apsekošana un kaitīgo vai bīstamo darba vides faktoru konstatēšana;
– nepieciešamo kontrolmērījumu veikšana (nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīta akreditētā laboratorija);
– darba vides riska novērtēšana;
– konstatēto neatbilstību dokumentēšana;
– darba aizsardzības pasākumu (preventīvo pasākumu) plāna izstrāde;
– saistošo sarakstu izstrāde.

Cena: Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.