Pakalpojumi

Darbinieku instruktāža darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošība

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

Par nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos
Darba devējs nodrošina nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, izvēloties tādu apmācības veidu, kas atbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai, ņemot vērā nodarbinātā izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku.


Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos ietver:
1. ievadapmācību; 
2. instruktāžu darba vietā:
2.1. sākotnējo – uzsākot darbu;
2.2. atkārtoto – darba gaitā;
2.3. neplānoto instruktāžu;
2.4. mērķa instruktāžu;
3. tematisko apmācību par konkrētu darba aizsardzības jautājumu.

Ievadapmācībā nodarbinātos iepazīstina ar darba aizsardzību uzņēmumā. Ievadapmācību nodrošina visiem nodarbinātajiem neatkarīgi no to izglītības un darba stāža attiecīgajā profesijā vai amatā uzreiz pēc nodarbinātības, ražošanas vai mācību prakses uzsākšanas.

Nodarbināto ievadapmācību veic kompetenta institūcija, kompetents speciālists, uzņēmuma darba aizsardzības speciālists vai cita darba devēja norīkota persona, kura pārzina darba aizsardzības jautājumus. Atsevišķu jautājumu izklāstam persona, kura veic ievadapmācību, ja nepieciešams, pieaicina citus speciālistus.

Ievadapmācībā nodarbinātie iegūst šādas zināšanas: 
1. uzņēmuma darbības veids un būtiskākie darba vides riska faktori;
2. darba vides riska faktoru ietekme uz drošību un veselību;
3. uzņēmuma darba kārtības noteikumi;
4. darba aizsardzības sistēma uzņēmumā;
5. obligāto veselības pārbaužu nozīme un to veikšanas kārtība;
6. drošības zīmes;
7. nodarbināto tiesības un pienākumi;
8. nodarbināto pārstāvniecība;
9. vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā; 
10. citi darba aizsardzības jautājumi.

Ievadapmācību organizē piemērotos apstākļos, ja nepieciešams, izmantojot tehniskos mācību un uzskates līdzekļus (piemēram, plakātus, maketus, modeļus, videofilmas, kā arī individuālos aizsardzības līdzekļus un citus palīglīdzekļus).
Par ievadapmācībā izklāstītā materiāla apguvi persona, kura veikusi apmācību, pārliecinās pārrunās ar nodarbināto.
Instruktāžā nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā, praktiski parādot drošus darba paņēmienus un metodes un, ja nepieciešams, izmantojot uzskates līdzekļus. 

Sākotnējo instruktāžu darba vietā nodrošina nodarbinātajiem, kuri:
1. uzsāk darba vai amata pienākumu pildīšanu darba vietā, tai skaitā ražošanas un mācību prakses ietvaros;
2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai;
3. ir nosūtīti vai ieradušies komandējumā;
4. veic darbus cita uzņēmuma teritorijā.

Instruktāžu darba vietā veic darba aizsardzības speciālists vai persona (piemēram, struktūrvienības vadītājs, darbu vadītājs vai meistars), kurai ir atbilstoša pieredze attiecīgajā darbā (amatā vai profesijā) un kuru ir apmācījis darba aizsardzības speciālists, kompetenta institūcija vai kompetents speciālists. Atsevišķu jautājumu izklāstam instruētājs, ja nepieciešams, pieaicina attiecīgos speciālistus.

Sākotnējo instruktāžu darba vietā organizē individuāli vai nodarbināto grupai, ja viņi nodarbināti viena veida darbos (piemēram, apkalpo klientus, strādā ar viena veida iekārtām vai tehnoloģisko procesu), instruējot nodarbinātos par šādiem jautājumiem:
1. vispārīga informācija par konkrēto iestādi, cehu, iecirkni, objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba vietas organizāciju;
2. nodarbināto drošas pārvietošanās (maršruta) shēma iestādes, iecirkņa, ceha vai objekta teritorijā;
3. konkrētās darba vietas vai darba veida raksturīgie darba vides riska faktori;
4. darba vides riska faktoru ietekme uz veselību un drošību;
5. drošas darba metodes;
6. darba aprīkojuma lietošana;
7. individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana;
8. rīcība ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā;
9. drošības zīmes konkrētajā darba vietā;
10. darba aizsardzības pasākumi;
11. citi darba aizsardzības jautājumi.

Pēc instruktāžas darba vietā instruētājs pārbauda nodarbinātā zināšanas un praktiskās iemaņas. Ja nodarbinātā zināšanas pēc instruktāžas darba vietā ir neapmierinošas un var radīt risku viņa vai citu nodarbināto drošībai un veselībai, viņam aizliegts uzsākt darbu un instruktāža jāveic atkārtoti.

Atkārtoto instruktāžu veic, lai atgādinātu darba aizsardzības noteikumu un instrukciju prasības, pārbaudītu un paaugstinātu nodarbināto zināšanas.  Atkārtoto instruktāžu veic sākotnējās instruktāžas apjomā ne retāk kā reizi gadā, bet darbos ar bīstamām iekārtām, kā arī paaugstinātas bīstamības darbos (atbilstoši darba devēja apstiprinātajam sarakstam) – ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

Neplānoto instruktāžu organizē un, ja nepieciešams, instrukciju saturu pārskata (aktualizē), ja:
1. nodarbinātajiem mainās darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, tehnoloģiskais vai darba process vai rodas citi faktori, kas var ietekmēt nodarbinātā drošību;
2. noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība (instruktāžu veic tiem nodarbinātajiem, kuriem ir līdzīgi darba apstākļi vai kuru darbs saistīts ar notikušo nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto arodslimību);
3. nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas ilgāks par 60 kalendāra dienām, bet darbos ar bīstamām iekārtām vai paaugstinātas bīstamības darbos – uz laiku, kas ilgāks par 45 kalendāra dienām.
Mērķa instruktāžu pirms darba uzsākšanas organizē nodarbinātajiem, kuri:
1. iesaistīti avārijas vai katastrofas seku likvidēšanā;
2. veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi izpildāmiem pienākumiem;
3. veic vienreizēju darbu ārpus uzņēmuma teritorijas;
4. saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē norīkojums (atļauja). Ziņas par instruktāžu reģistrē attiecīgajā norīkojumā (atļaujā).

Instruktāžu organizē darba laikā, atvēlot pietiekami daudz laika pilnīgam un kvalitatīvam materiāla izklāstam, praktisko metožu un paņēmienu apguvei, kā arī zināšanu pārbaudei.

Tematisko apmācību par konkrētu darba aizsardzības jautājumu (piemēram, detalizētu apmācību par konkrētu darba vides riska faktoru, jaunu darba aprīkojumu, individuālo aizsardzības līdzekli, tehnoloģiju vai produktu) darba devējs organizē, ja tas nepieciešams nodarbināto zināšanu līmeņa paaugstināšanai un drošai darba veikšanai. Darba devējs dokumentē tematiskās apmācības veikšanu.

Cena: Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.