Pakalpojumi

Obligāto veselības pārbaužu organizēšana

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

 

OVP veic personām:
1. kuras ir nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā, kur viņu veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori (piem.: darbs ar ķīmiskām vielām, darbs ar datoru, fiziskās pārslodzes);
2. kuras ir nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos – bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem (piem.: darbs augstumā, darbs elektroietaisēs).


Uz OVP nosūta:
1. personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas (pirms darba līguma noslēgšanas) pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai;
2. nodarbinātos (kad jau ir noslēgts darba līgums):
2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai – 1xgadā/2xgadā/3xgadā;
2.2. ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes veikšanai:
2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi;
2.2.2. pēc arodslimību ārsta norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos darba apstākļos kā nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas veselībai kaitīgo darba vides faktoru iedarbības rezultātā attīstījušās arodslimības pazīmes;
2.2.3. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai kaitīgie darba vides faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību;
2.2.4. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.
Veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts.

 

 

Cena: no 20,00 EUR + PVN