Pakalpojumi

Visas nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas izstrādāšana

Šis pakalpojums ir aktuāls tiem uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kuros ir apmācīts darba aizsardzības speciālists, bet trūkst laika, pieredzes vai zināšanu nepieciešamo dokumentu izstrādē un pasākumu veikšanā.
Pēc dokumentu izstrādāšanas un nodošanas pasūtītājam, pasūtītāja darba aizsardzības speciālists uztur kārtībā dokumentus un veic pasākumus, balstoties uz profesionāli izstrādātiem dokumentiem.


Pakalpojumā ietilpst:
•    darba aizsardzības politikas izstrādāšana;
•    darba aizsardzības sistēmas izveidošana;
•    nepieciešamo rīkojumu izstrādāšana;
•    darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrādāšana;
•    darba vides risku novērtēšana;
•    atbilstības darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, noteikšana;
•    kontrolmērījumu veikšana;
•    darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšana;
•    darba aizsardzības ievadinstrukcijas izstrādāšana;
•    darba aizsardzības instrukciju darbu veidiem vai profesijām izstrādāšana;
•    nepieciešamo sarakstu izstrādāšana;
•    darba aizsardzības žurnālu ieviešana;
•    darbinieku darba aizsardzības ievadapmācības veikšana ( 1 x reizi);
•    darbinieku darba aizsardzības instruktāžas darba vietās (ne retāk 1 x reizi);
•    obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana;
•    ugunsdrošības dokumentācijas izstrādāšana:
o    instrukcija;
o    rīcības plāns;
o    rīkojumi;
o    darbinieku instruktāža;
•    pasūtītāja konsultēšana par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem.

 

 

Cena: Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.