Privātuma politika
SIA "Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centrs"

Spekā no 25.05.2018

Šajos Personas datu apstrādes noteikumos, turpmāk tekstā – Noteikumi–, ir aprakstīta kārtiba, kāda SIA "Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centrs" apstrādā personas datus.
šie Noteikumi ir piemērojami, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis velēšanos izmantot SIA "Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centrs" sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar SIA "Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centrs" sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecības ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo Noteikumu spekā stāšanās.

1.Personas datu apstrādes definīcija.

 • Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA "Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centrs" sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
 • Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
 • Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana reģistros un grāmatvedības uzskaites programmā, glābašana, mainīšana, saziņa, pieprasījumu veikšana, u.tml.).
2.Personas datu kategorijas.

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram, pase, ID karte), bankas konta numurs.
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, talruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.
3.Personas datu apstrādes mērķi un pamats.

 • 3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasutījuma izpildi un pasutīto preču piegādi uz klienta noradīto adresi, tadā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.
 • 3.2. Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
 • 3.3.Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brivības.
 • 3.4. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.
 • 3.5.Informatīvu materiālu nosūtišanai uz e-pasta adresi, ja klients ir piekritis to saņemšanai.
4.Piekļuve personas datiem un to glabāšana.

 • 4.1.Personas dati tiek uzglabāti grāmatvedības uzskaites programmā un ir aizsargāti ar drošu paroli.
 • 4.2. Personas dati ir pieejami SIA "Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centrs" darbiniekiem darba uzdevumu veikšanai un pasūtijumu izpildei.
5.Datu izpaušana.

Dati var tikt izsniegti tiesībsargajošam iestādem pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas likumīgu pieprasījumu.

6.Personas datu glabāšanas ilgums.

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams klienta pasūtijumu izpildei. Personas datu glabāšanas periods paredzēts saskaņā ar likumā "Par grāmatvedību" noteiktajiem termiņiem.

7.Personas datu subjekta tiesības.

Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt un parbaudīt jebkādus ar sevi saistītus personas datus, pieprasīt, izlabot, dzest vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti SIA "Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centrs" pakalpojumu sniegšanu, kā arī citās normatīvajos aktos paredzētas datu subjekta tiesības.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums piemērotu saturu un uzlabotu tās lietošanas pieredzi. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
OK